Chao lì ( vợt lưới inox ) cán gỗ

Chao lì

Vợt lưới