Khay com inox 5 ngan sau long

Khay cơm inox 5 ngăn sâu lòng

Khay com inox