Bình đựng ngũ cốc 1 ngăn , bình đựng ngũ cốc 3.5L

Bình đựng ngũ cốc inox

Bình đựng ngũ cốc buff