PHỄU INOX 304 11 CM

PHỄU PHA CHẾ INOX

PHỄU INOX CÓ TAY CẦM