PHỄU INOX 304 13 CM

PHỄU PHA CHẾ INOX

PHỄU INOX CÓ TAY CẦM