PHỄU INOX 304 18 CM

PHỄU PHA CHẾ INOX

PHỄU INOX CÓ TAY CẦM