THỐ ƯỚP LẠNH INOX CÓ CHÂN

THỐ ƯỚP CHAMPAGNE

THỐ ĐÁ ƯỚP LẠNH CHAMPAGNE