Xe phục vụ 3 tầng đen (6 thau xám )

Xe phục vụ thức ăn

Xe phục vụ