Xe phục vụ 3 tầng đen (3 thau xám + 2 xô đen)

Xe phục vụ thức ăn

Xe phục vụ