Xe phục vụ 3 tầng xám IN-010-2 (3 thau xám)

Xe phục vụ thức ăn

Xe phục vụ