Xe phục vụ 3 tầng xám (6 thau xám)

Xe phục vụ thức ăn

Xe phục vụ